Styrets ansvar er først og fremst å legge til rette for menighetens virksomhet på en fremtidsrettet måte, og sørge for en bærekraftig økonomi som muliggjør høy kvalitet og stor bredde i våre aktiviteter. Vår økonomi er basert på frivillige gaver, – og virksomheten er basert på frivillig arbeidsinnsats. BKM Eiker hadde ingen ansatte i 2014.

I 2014 har vi nok en gang opplevd økende oppslutning til å bidra med faste gaver til drift og store enkeltgaver til Golden Heart-fondet, – som vi bygger for fremtidige investeringer. I 2014 oppnådde vi et rekordhøyt resultat med samlede gaveinntekter på NOK 21 146 936 -. En dobling i forhold til 2013. Med disse gaveinntektene ligger vi foran våre målsettinger om et fond med minst 50% egenkapital før nye investeringer, innen utgangen av 2020. Fondet gir oss også finansiell styrke til å gi betydelige bidrag til BCC for å understøtte misjonsprosjekter og andre prosjekter nasjonalt og internasjonalt. 

Resultatet for 2014 ble NOK 11 704 645,- som er overført til annen egenkapital. Styret vil påpeke at en betydelig del av av driftskostnadene for 2014 gjelder gaver som er gitt til BCC. Pr. 31.12.2014 er egenkapitalen på NOK 37 841 280,-.  For mer informasjon, gå til Økonomi og Resultatregnskap og balanse

Styret i BKM Eiker skal legge til rette for at medlemmer i alle aldre skal ha et godt og meningsfylt tilbud, både når det gjelder undervisning, sosiale samlinger og aktiviteter. Av våre 535 medlemmer i 2014 var 40% under 18 år og 75% under 36 år. Det betyr at mye av våre ressurser legges ned i arbeidet for barn og ungdom, og at også fremtidige investeringer først og fremst rettes mot denne målgruppen.

Styret vil spesielt takke alle som i 2014 har vært med på å bidra til at vi har lyktes så godt med «Golden Heart-aksjonen». Resultatene vi oppnår her gir oss et solid fundament for menighetens utvikling i årene som kommer, og det ansvaret vi har for å gi gode rammevilkår for kommende generasjoner. Styret vil arbeide målbevisst med å utnytte alle våre ressurser til beste for menighetens medlemmer.

 

 

2015 Svein Arne         2015 Runi        2015 Herman        2015 Marit