Fra styret

Det er med stor glede vi kan se tilbake på et år med positiv utvikling. Aktivitetstilbudet har blitt større og mer variert, og det jobbes målrettet med at kvaliteten på det vi driver med skal være god. Vi er fortsatt i vekst, og utviklingen ligger på nivå med våre prognoser. All den tid veksten i hovedsak skyldes at andelen barn og ungdom stadig øker, har aktiviteter og fasiliteter for denne målgruppen høy prioritet.

Høsten 2015 ble det etablert flere nye aktivitetstilbud for barn og ungdom, organisert via lokallag av de selvstendige og samarbeidende foreningene Brunstad Ungdomsklubb og Xercize. Da det mot slutten av året kom opp ønske om bedre fasiliteter for disse foreningene i vårt nærområde, ønsket styret å se på muligheter for å bidra. Resultatet ble at BKM Eiker ønsker å inngå avtale med Stiftelsen Fredfoss Kulturpark om leie av lokaler til disse foreningene fra 2016. På denne måten bidrar BKM Eiker til at foreningene kan benytte sin økonomi til å levere et best mulig tilbud for sine medlemmer.

Vi ser at behovet for fremtidige fasiliteter ikke kan dekkes fullt ut på Fredfoss. Styret vil derfor jobbe videre med å finne en egnet eiendom der det bedre kan legges til rette for mer plasskrevende aktiviteter. En gård med hester og andre dyr står høyt på ønskelisten hos mange av våre medlemmer.

Vår økonomi er i hovedsak basert på at medlemmene bidrar med et månedlig gavebeløp til menighetsdrift, kalt «Davids søyle/BKM Eiker-avtalen». Den gode oppslutningen om avtalen legger grunnlaget for en sunn og forutsigbar økonomi. Ved utgangen av 2015 hadde vi månedlige avtaler for til sammen kr. 336.500,- fordelt på 162 avtaler, mot kr. 313.000,- året før. En andel på kr. 1000,- pr. avtale går til BCC, som er vårt sentralledd, for finansiering av misjonsarbeid.

Siden 2011 har BKM Eiker jobbet med å etablere et fond på NOK 100 mill. innen 2021. Ved utgangen av 2015 var fondet på NOK 88 mill. og i løpet av 2015 har mange av medlemmene endret sine personlige bidragsplaner og nye bidragsytere har kommet til. Ny målsetningen for fondet er nå NOK 128 mill. Styret setter stor pris på givergleden hos våre medlemmer, og vet at dette er avgjørende for å kunne lykkes med planer og drift av BKM Eiker.

Formålet med fondet er egenkapital til investeringer lokalt, pluss at vi ønsker å gi en betydelig gave til BCC. På bakgrunn av dette har BKM Eiker i 2015 gitt en gave på NOK 42 mill. til BCC. For årets regnskap fremkommer dette som en kostnad, som også forklarer det negative resultatet.

Se regnskapet for 2015.

Med hilsen fra
Svein Arne Kristiansen
Styreleder, BKM Eiker