Fra styret

Nok en gang kan vi se tilbake på et år begivenhetsrikt år. Foruten alle ukentlige samlinger og aktiviteter, har 2016 også inneholdt spennende prosjekter som har engasjert medlemmer i alle aldre. En stor del av våre ressurser rettes naturlig nok inn mot det tilbudet vi har til barn og ungdom, som utgjør den desidert største aldersgruppen i vår menighet.

For en menighet i vekst vil det alltid være en prioritert oppgave for styret å tilrettelegge for gode aktiviteter og tilhørende fasiliteter. I 2015 ble det opprettet en rekke selvstendige foreninger som tilbyr aktiviteter for barn og ungdom, som idrett, friluftsliv, musikk, dans og media for å nevne noe. Fra 01.01.2016 inngikk BKM Eiker en avtale med Stiftelsen Fredfoss Kulturpark i Vestfossen, om leie av arealer for disse foreningene. BKM Eiker ønsker på denne måten å støtte disse virksomhetene, så foreningene kan benytte sine ressurser til å drive aktiviteter.

I 2016 inngikk vi også leieavtale på en gård i Øvre Eiker, for å ha et egnet sted for utendørsaktiviteter. På gården vil det blant annet legges til rette for friluftsliv og hestehold.

Sommeren 2016 fikk vår lokalmenighet utfordringen med å være drivermenighet for “Golden Heart-aksjonen”. Rollen som drivermenighet hadde som hovedintensjon å motivere alle lokalmenigheter til å nå sin innsamlingsmål. For BKM Eiker har dette bidratt til økt engasjement blant våre medlemmer, både når det gjelder innsamling og arbeidsinnsats. Ved utgangen av 2016 har BKM Eikers medlemmer siden 2011 samlet inn NOK 98 mill. i “Golden Heart-aksjonen”.

For å dekke økte driftskostnader, spesielt knyttet til nye leieavtaler, økte de aller fleste medlemmer sine faste månedlige bidrag til drift dette året. I 2016 var det 160 personer/par som bidro med faste økonomiske bidrag på denne måten.

På vegne av styret
Svein Arne Kristiansen
Styreleder

BKM Eiker opplever jevn vekst med innflyttere og nyfødte. Ved utgangen av 2016 var våre medlemmers alderssammensetning slik:

566 i alle aldersgrupper
167 barn i alderen 0-12 år
119 ungdom i alderen 13-22 år
139 personer i alderen 23-35 år
95 personer i alderen 36 -59
46 personer i alderen 60+

Styret for BKM Eiker

Svein Arne Kristiansen – styrets leder
Herman van Dijk – styremedlem
Runi Henriksen – styremedlem
Marit Warhuus – styremedlem

Kontaktinformasjon til sittende styre
Regnskap 2016