COMPLIANCE

Etterlevelse av lover og regler har høy oppmerksomhet både for BCC sentralt og for oss som lokalmenighet. Det rettslige grunnlaget er uklart på flere områder av vår virksomhet, derfor er det ekstra viktig å holdes fokus på dette.

BKM Eiker følger i hovedsak de vurderinger og retningslinjer som gis fra BCC sentralt, hva gjelder regnskapsføring, gaver, skatter, avgifter og dugnadsvirksomhet. Uavhengig av dette fokuseres det også på at BKM Eiker sin lokale organisering og virksomhet også på alle andre områder er i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Det er styret som har ansvaret for compliance-funksjonen og som i hovedsak arbeider med dette.

Det er viktig for BKM Eiker at medlemmene kan ha tillit til at verdier

forvaltes på en god og forsvarlig måte. Det arbeides derfor for åpenhet og transparent i forvaltningen av de midlene som samles inn, blant annet gjennom jevnlige møter eller fester hvor det informeres om foreningens økonomiske status og forvaltning.

Som en følge av introduksjonen av EUs nye personvernforordning, General Data Protection Regulation (GDPR), som skal implementeres i norsk rett, har det vært et spesielt fokus på å kartlegge behandlingen av personopplysninger i BKM Eiker. Arbeidet med å oppdatere/lage nye rutiner og retningslinjer for behandling av personopplysninger ble startet i 2017. Målet er å kartlegge hvordan behandling av personopplysninger gjøres i dag samt lage en plan for etterlevelse av regelverket innen 25. mai 2018, og at foreningen så snart som mulig er i samsvar med regelverket for personopplysninger.