Fra styret

Vi har igjen lagt bak oss et år i BKM Eiker, preget av vekst og viktige begivenheter. Styrets hovedfokus har vært å sørge for legge til rette for hensiktsmessig drift av lokalmenigheten, slik at medlemmene i alle aldersgrupper har mulighet til meningsfulle og gode opplevelser i fellesskapet.      

I BKM Eiker har medlemmene lange tradisjoner for frivillig innsats, og 2017 var intet unntak i så måte. I tillegg til at jevnlige drift og vedlikeholdsoppgaver ble utført av frivillige, gjennomførte også BKM Eiker et av de største arrangementene i BCC`s historie – Den Store Togfesten! Festen ble arrangert på Oslofjord Convention Center for ca 8300 av BCC`s medlemmer.

I løpet av året ble det også langt ned betydelig frivillig innsats på Jøstansrud gård, som BKM Eiker inngikk en leieavtale med i 2016. Eiendommen utvikles nå til et aktivitetssted hvor hest og dyreliv vil få en sentral plass, sammen med ulike friluftsaktiviteter for barn og unge.

I 2017 mottok BKM Eiker gaver på til sammen xx kr fra medlemmene, noe som er en økning på til sammen xx % sammenlignet med 2016. Gavene er et avgjørende bidrag til BKM Eiker sin driftsøkonomi.

Årsregnskapet for BKME viser et overskudd på kr xx, og styret vurderer den økonomiske situasjonen til å være god. Det ble i 2017 opprettet et

eget regnskaps/økonomisenter for bedre å kunne ivareta denne oppgaven. Det er et viktig fokus for styret at arbeidet med økonomi ivaretas på den aller beste måte.

I 2017 ble det også introdusert et nytt verktøy for våre medlemmer – Myshare. Hensikten med dette verktøyet er at våre medlemmer kan utføre inntektsbringende jobber som igjen kan være med å finansiere flere av de arrangementer som gjennomføres i regi av BCC.

Siden 2011 har BKM Eiker jobbet med å etablere et fond på NOK 108 mill. I juli 2017 var målsetningen nådd og pengene plassert.  Styret setter stor pris på givergleden hos våre medlemmer, og vet at dette er avgjørende for å kunne lykkes med planer og drift av BKM Eiker. Formålet med fondet er egenkapital til investeringer lokalt, pluss at vi ønsker å gi en betydelig gave til BCC. På bakgrunn av dette har BKM Eiker i 2017 gitt en gave på NOK xx mill. til BCC. For årets regnskap fremkommer dette som en kostnad, som også forklarer det negative resultatet.

For å markere at vi oppnådde målsetningen om fondet på xx mill NOK, ble det sommeren 2017 lansert et tilbud om en felles reise til Sør Afrika, for alle BKM Eiker sine medlemmer. Turen arrangeres vinteren 2019, og vi ser fram til dette med stor forventning.

Styret for BKM Eiker

Ruben Reiersrud / Styrets leder
Lusia Eriksen / Styremedlem
Tore Eriksen / Styremedlem
Emilie Aslaksen / Styremedlem

Antall medlemmer ved utgangen av 2017.

Totalt 620 / 295 kvinner og 325 menn

180 barn i alderen 0-12 år
151 ungdom i alderen 13-22 år
149 personer i alderen 23-35 år
97 personer i alderen 36-64 år
42 personer i alderen 65 år +