FRA STYRET

2019 har vært et aktivt og godt år for Brunstad Kristelige Menighet Eiker (BKM Eiker), med mange små og store høydepunkter. Noe av dette er presentert i denne årsrapporten.

Oppbyggelse og fellesskap knyttet til vår kristne tro vil alltid være vårt hovedfokus, der medlemmer i alle aldersgrupper kan finne sin naturlige plass og delta som de selv ønsker. En av styrets hovedoppgaver er derfor å legge til rette for samlinger og aktiviteter som favner alle, samt å etablere gode fysiske rammer som muliggjør dette. Styret har også et overordnet ansvar for at foreningens økonomi er sunn og robust, både på kort og lang sikt.

BKM Eiker er tilknyttet Brunstad Christian Church (BCC), som er et internasjonalt trossamfunn med opprinnelse i Norge. Gjennom 2019 ble det i regi av BCC arrangert flere kurs og seminarer, bla. innen økonomistyring og tema «Trygge barn – de voksnes ansvar», også kalt AMUH. BCC driver også et utstrakt misjonsarbeid, som spesielt er rettet mot barn og ungdom. For BKM Eiker er det naturlig og en glede å kunne bidra økonomisk til dette arbeidet.

Da 50% av våre medlemmer er under 25 år, er mye av vår virksomhet naturlig nok rettet mot denne viktige aldersgruppen. Mye av aktivitetstilbudet organiseres gjennom foreningene Brunstad Ungdomsklubb, Xercize Sport, Aktivitetsklubben og Make Music, som er samarbeidende foreninger som springer ut fra BCC.

Vår virksomhet er i hovedsak finansiert ved frivillige gaver og dugnadsinnsats fra medlemmene. Det er ingen som utfører lønnet arbeid i BKM Eiker. For å muliggjøre investeringer som legger til rette for vår omfattende virksomhet, har vi også i 2019 hatt innsamlinger for å styrke egenkapitalen.

Styret ønsker at regnskapene skal være transparente. Vår oppgave er å forvalte alle midler i tråd med foreningens formål, til det beste for medlemmene. Vi har valgt å benytte ekstern revisor selv om vi ikke er pålagt det av formelle hensyn.

Styret vil takke alle medlemmer for stor arbeidsinnsats og giverglede i 2019. Dette er en forutsetning for at vi kan drive en så omfattende og allsidig virksomhet, med høy kvalitet.

BKM Eiker har ved utgangen av 2019 ca. 600 medlemmer. Styret består av to kvinner og to menn i alderen 28-39 år, som gir en god representasjon for våre medlemmer.

FRA STYRET

Ca. 120 jenter og gutter i alderen 4-12 år er målgruppen for barnas aktiviteter. Foruten barnemøte på søndagene, har barna et bredt spekter av aktiviteter gjennom hele uken. De fleste av disse aktivitetene skjer i regi av foreningene Aktivitetsklubben Eiker og Xercize Zport.

Lille og store barnemøte. På «Store barnemøte» (7-12 år) deltok opptil 60 barn, og på «Lille barnemøte» (4-6 år) deltok opptil 40 barn. Samlingene varer 45 minutter og de holdes under siste halvdel av søndagsmøte for hele menigheten. Samlingene starter som regel med formidling av det kristne budskap, gjerne ved hjelp av varierte virkemidler, etterfulgt av aktiviteter tilpasset barnas alder og interesser.

Ca. 120 jenter og gutter i alderen 4-12 år er målgruppen for barnas aktiviteter. Foruten barnemøte på søndagene, har barna et bredt spekter av aktiviteter gjennom hele uken. De fleste av disse aktivitetene skjer i regi av foreningene Aktivitetsklubben Eiker og Xercize Zport.

Lille og store barnemøte. På «Store barnemøte» (7-12 år) deltok opptil 60 barn, og på «Lille barnemøte» (4-6 år) deltok opptil 40 barn. Samlingene varer 45 minutter og de holdes under siste halvdel av søndagsmøte for hele menigheten. Samlingene starter som regel med formidling av det kristne budskap, gjerne ved hjelp av varierte virkemidler, etterfulgt av aktiviteter tilpasset barnas alder og interesser.